O kancelarii

Kancelaria jest prowadzona przez radcę prawnego Olgę Jawor.

Radca prawny Olga Jawor jest absolwentką prawa ukończonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła 3-letnią aplikację radcowską. Wpisana jest na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych pod nr KL-1253.

Przed założeniem kancelarii życie zawodowe radcy prawnego było związane z przedsiębiorstwem o profilu oświatowym, a także z kilkoma kancelariami radców prawnych na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego. Uczestniczyła w wielu rozprawach sądowych na terenie ww. województw, co pozwoliło jej na gruntowne zapoznanie się z zasadami funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości. Posiada doświadczenie zawodowe m. in. w obsłudze osób fizycznych i prawnych, aktualnie świadczy obsługę prawną dla państwowej jednostki budżetowej.

W celu świadczenia jak najlepszej pomocy prawnej oraz, aby jej klienci otrzymali najlepsze rozwiązania prawne - stale podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa dalsze doświadczenie zawodowe.

Oferta

Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz osób fizycznych jak i prawnych, na zasadzie jednorazowego zlecenia oraz na podstawie stałych umów o świadczenie usług.

Szczegółowych informacji na temat oferty Kancelarii zostaną udzielone na spotkaniu.

Zapraszam do kontaktu.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Olga Jawor

Adres: Gliwice (44 – 100) ul. Górna 13

Nr tel.: 513 800 332

Adres e – mail: olgajawor@radcaprawny-gliwice.pl

Kancelaria jest czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 10.00 do 15.00.

Zapraszam do wcześniejszego, telefonicznego umówienia terminu spotkania w godzinach pracy kancelarii lub innym dogodnym terminie.

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe klientów Kancelarii oraz wskazanie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez kancelarię danych osobowych. Więcej

**Administrator danych osobowych**
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Olga Jawor. Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych. **Zakres i cele przetwarzania danych osobowych**
W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe: 1) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach w których Kancelaria uczestniczy oraz o działalności Kancelarii, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.radcaprawny-gliwice.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2) w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z klientami oraz w celu współpracy z podmiotami współpracującymi z Kancelarią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Przetwarzane są dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO). **Prawa klientów**
Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Kancelarii między innymi kontakt z klientem lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dotyczących świadczenia usług prawnych. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, klientom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. **Prawo do wniesienia skargi**
Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. **Okres przetwarzania**
Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. **Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom**
Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Kancelarią, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług, księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Dane osobowe klientów przetwarzane są w siedzibie Kancelarii. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Kancelaria, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie danych osobowych klientów powyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przekazanych im danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii. Brak profilowania Dane osobowe klientów nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.